Kentsel Dönüşüm Nedir?

Maslow’un ihtiyaçlar hiyeraşisine göre; yemek yeme, uyuma, nefes alma, vb. fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra güvenlik ihtiyacının gelmesi, insanların güvenli yapılarda barınma ve yaşama beklentisini gözler önüne serer. Güvenlik ihtiyacını karşılayan insanlar, hayat standartlarını da yükseltmek için barındıkları yapılarda ilave özellikler bulunmasını gayrimenkul geliştiricilerden talep ederler. Gelişen teknik ve teknoloji, yeni keşifler, değişen beklentiler ve mimari beğeniler karşısında direnmesi zorlaşan eski yapıların dönüşümü, bu nedenle, ülkemiz için devrim niteliğinde bir girişimdir.

Bu girişimin hukuki dayanağı olarak yayınlanan 6306 Sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun amacı ise, “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.”

Kanunda geçen kavramlardan toplum içerisinde ön plana çıkan riskli yapı ve riskli alan kavramlarının tanımları şu şekilde belirtilebilir:

Riskli Yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı tanımlar.

Riskli Alan, Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır.